Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 13

Garnitur ?lubny dopasowany do sylwetki

Garnitur ?lubny dopasowany do sylwetki
Pani m?oda w swojej sukni zawsze przycišga najwi?kszš uwag? go?ci i gapiów. Jednak ka?de wnikliwe oko w ko?cu dojrzy stojšcego obok pana m?odego. I niestety, je?li on nie wyglšda dobrze, to i gwiazda panny m?odej odrobin? blednie. Strój pana m?odego powinien wspó?gra? z ubiorem ukochanej. Wed?ug trendów ostatnich lat, powinien posiada? jakie? elementy kolorystyczne u?yte tak?e w stylizacji pani m?odej. Dodatkowo garnitur czy inna forma musi by? dobrana do stylu sukni. I tu cz?sto zaczynajš si? problemy, bo poza oporami mentalnymi u panów, mo?e si? okaza?, ?e nie mo?na go zmusza? na przyk?ad do fraka. A to dlatego, ?e po prostu ?le w nim wyglšda. Dlatego zanim nastšpi wybór sukni, je?li jest ju? jaka? wst?pna koncepcja, nale?y zastanowi? si? wst?pnie nad ubiorem partnera i wziš? pod uwag? jaki ma typ sylwetki. Bo ka?dš, nawet najpi?kniejszš sukni? powinien wspiera? wyglšdem przystojnie odziany pan m?ody. Aby tak by?o, nale?y najpierw zastanowi? si? nad sylwetkš przysz?ego m??a, a typów jest kilka:

W kszta?cie gruszki
Pan o wšskich ramionach, a szeroki w biodrach, zazwyczaj z wydatnym brzuszkiem. Do tego typu pasujš marynarki z usztywnianymi ramionami, co powi?kszy ramiona wraz z szerokimi wy?ogami. Natomiast spodnie nie mogš by? ani wšskie, ani zw??ane do do?u. Korzystnie b?dš wyglšda? lu?ne spodnie na zaszewkach w pasie. Nale?y unika? kraty i innych deseni oraz wzorów. Cz?stym b??dem, stosowanym dla wi?kszego efektu jest ubieranie kwiaciastej i pstrokatej kamizelki pod marynark? lub koszuli w ostrym kolorze. To powoduje zb?dne uwydatnienie brzucha. Natomiast korzystnie b?dzie wyglšda? g?adka kamizelka. Wskazane sš kolory ciemniejsze, czer?, grafit, ciemny bršz.

W kszta?cie jab?ka
sylwetka wyra?nie zaokršglona, tak?e z brzuszkiem, wi?c i zasady podobne jak przy poprzednim typie sylwetki. Ciemniejsze kolory, unikanie wzorów i deseni, a tak?e pstrokatych kolorów. Marynarka wy?šcznie jednorz?dowa i lu?ne spodnie. Wskazana kamizelka w takim kolorze jak marynarka.

W kszta?cie prostokšta
Cecha charakterystyczna to szeroko?? ramion zbli?ona do szeroko?ci bioder. W przypadku m??czyzn wysokich wskazane optyczne poszerzenie ramion w stosunku do reszty za pomocš usztywnianych ramion w marynarce. Panowie o ?rednim wzro?cie lub niscy powinni za?o?y? dopasowany garnitur. W obu przypadkach spodnie o prostym kroju. Tu w zasadzie brak zakazów co do deseni i kolorów, je?li m??czyzna trzyma si? ?rednich gabarytów lub jest w miar? szczup?y. W takim przypadku mo?e by? dwurz?dowa marynarka. To dosy? uniwersalna sylwetka m?ska, wi?c nale?y tylko bra? mas? ogólnš pod uwag?. Czyli im szersza sylwetka, tym ciemniejsze kolory, pionowe prš?ki, bez wzorów i odwrotnie je?li m??czyzna jest w miar? szczup?y.

W kszta?cie odwróconego trójkšta
To szerokie ramiona i wšskie biodra. Tu najlepsza b?dzie wšska marynarka i lu?ne spodnie z zak?adkami, aby z?agodzi? proporcje. Wšska marynarka podkre?li kszta?t torsu a urody doda co? efektownego pod szyjš, na przyk?ad nab?yszczany krawat lub musznik. Powinny by? w miar? masywne, aby nie gin??y groteskowo na szerokiej klatce piersiowej.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych