Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 10

Obuwie ?lubne niezwykle istotne

Obuwie ?lubne niezwykle istotne
Buty sš niezwykle istotnym elementem stroju ?lubnego, poniewa? muszš ?šczy? w sobie kilka cech. Muszš by? eleganckie, dopasowane do kroju i koloru stroju oraz by? niezwykle wygodne, aby mo?na by?o w nich wytrzyma? ca?š noc. Dlatego te? nie nale?y ich kupowa? na ostatniš chwil?. W zasadzie nale?a?oby je kupi? równolegle ze strojem, poniewa? dobrze jest dopasowa? d?ugo?? spodni lub sukni do butów, a konkretnie do obcasów. Spodnie pana m?odego powinny zakrywa? obcas do po?owy i lekko k?a?? si? na butach. Je?li suknia ?lubna b?dzie d?uga, to spod niej powinny wystawa? czubki butów i oko?o po?owa wysoko?ci obcasa. Nie mo?e by? widoczna pi?ta, niezale?nie od tego czy sš to zabudowane buty czy sanda?ki.
Kolor m?skich butów musi by? dopasowany do koloru garnituru, ale tak?e do dodatków czyli g?ównie do paska. Niedopuszczalne sš bršzowe buty do czarnego paska i odwrotnie. Oczywi?cie jest jeszcze kilka zakazów: bršzowe buty do czarnego, szarego lub grafitowego garnituru i odwrotnie, lakierki do nab?yszczanego stroju, brak lakierek do fraku i inne.Panna m?oda ma w zasadzie dwie opcje kolorystyczne. Mo?e mie? buty w identycznym kolorze co sukienk?, wi?c na zakupy warto wziš? ze sobš próbk? materia?u. B??dem b?dš ?nie?nobia?e buty do sukni w kolorze ecru i odwrotnie, bo wtedy zawsze element kremowy b?dzie wyglšda? na przybrudzony. Druga opcja, dla odwa?niejszych to buty w innym kolorze, jednak zgodnym z jakim? mocniejszym akcentem na sukni. Na przyk?ad bordowe buty do sukni z takimi w?a?nie motywami (ró?yczki, akcent w bordo kratk?, haft). Panie majš jeszcze, w przeciwie?stwie do panów, mo?liwo?? wyboru kszta?tu butów. Mogš to by? zabudowane pantofle, buty z odkrytš pi?tš lub ca?kowicie sanda?y. Jedynš przeszkodš jest pora roku, ale to mo?na za?atwi? kupujšc dwie pary, jednš na ?lub a drugš na sal? weselnš. Istotny jest te? obcas. Co prawda im wy?szy, tym lepiej wyd?u?a nogi, jednak nie ka?da kobieta lubi takie buty i nie ka?da mo?e je za?o?y?, bioršc pod uwag? wzrost partnera. Nie jest to ?adny widok kiedy pani m?oda sztucznie drepcze, poniewa? nigdy wcze?niej  nie chodzi?a na tak wysokich obcasach lub kiedy dzi?ki nim komicznie przerasta ukochanego.
Wa?nš rzeczš jest, aby przed ?lubem rozchodzi? buty, najlepiej w domu, aby zachowa?y ?adny wyglšd. Nie jest to dobry pomys?, aby wyjš? je po raz pierwszy z pude?ka tu? przed wyj?ciem. Wtedy zwykle ko?czy si? to obtarciami. Pani m?oda, która podejrzewa, ?e nie podo?a ta?com do rana na obcasach, powinna zakupi? drugš par? butów, najlepiej na niewielkim obcasie lub ca?kiem p?askich. Przyniosš wielkš ulg?, gdy ju? nie b?dzie mo?na wytrzyma?. Nale?y te? pami?ta?, aby buty nie by?y przesadnie dopasowane, poniewa? wiele osób ma tendencj? do puchnšcych pod wp?ywem goršca nóg.
Buty idš razem z nami do ?lubu i powinny nas przeprowadzi? przez ca?š ceremoni? oraz zabaw? weselnš do bia?ego rana, wi?c musimy je dobra? idealnie.

Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych