Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 10

Planujemy bud?et na sukni? ?lubnš

Planujemy bud?et na sukni? ?lubnš
Organizacja ?lubu i wesela to kosztowna sprawa i dlatego wymaga szczegó?owych ustale? i przemy?le?. W ich trakcie zwykle para dochodzi do punktu, w którym nale?y zdecydowa? ile mo?na przeznaczy? na stroje. Wiadomo, ?e kiedy planujemy tradycyjny ?lub w ko?ciele, to niezb?dna b?dzie suknia ?lubna. Ka?da pani chce w tym dniu wyglšda? wyjštkowo, jednak ograniczone finanse nie zawsze pozwalajš na wielkie szale?stwo przy wyborze sukni. Na szcz??cie jest kilka mo?liwo?ci zdobycia sukni na ka?dš kiesze? i przy odrobinie samozaparcia i weryfikacji oczekiwa? tak?e mo?emy osišgnš? wspania?y efekt. Wszystko zale?y od naszych priorytetów w kwestii wydatków, warto wi?c zna? rynkowe mo?liwo?ci:

Suknia z pracowni krawieckiej
Kiedy nie ma szczególnych ogranicze? finansowych, a wymagania estetyczne spore nale?y wybra? profesjonalny zak?ad krawiecki, który spe?ni wszystkie nasze oczekiwania. Taka pracownia zwykle s?u?y fachowš radš ju? przy wyborze sukni i doborze dodatków czyli tzw. stylizacji, a tak?e przy umiej?tnym ukryciu ewentualnych mankamentów figury. Potem mamy mo?liwo?? zg?aszania uwag i wymaganych poprawek. Jednak szyjšc suknie w pracowni musimy zajš? si? tym najlepiej na 4-5 miesi?cy przed ?lubem. Zwykle trzeba na poczštku wp?aci? zaliczk? oko?o 20-30%, a ca?a kwota zale?y ju? od tego jakš sukni? zamówimy. Warto ustali? wszelkie szczegó?y bšd? na umowie bšd? na formularzu zamówienia, aby potem uniknš? niedomówie?. Mo?liwe jest tak?e szycie sukien podobnych do tych z salonów. Ca?o?? jest ta?sza jednak jako?? nie zawsze idealna.

Suknia z salonu ?lubnego
Tu spotkamy si? ze sporš rozpi?to?ciš cen i wyborem modeli. Nale?y odpowiednio wcze?niej zajš? si? wyborem sukni w takim wariancie, poniewa? mo?e si? okaza?, ?e salon nie ma wybranej przez nas sukni w odpowiednim rozmiarze. Zostanie oczywi?cie zamówiona, po wp?aceniu zaliczki (zwykle 30-50% warto?ci) ale to wymaga czasu, tym bardziej ?e mogš by? potrzebne jeszcze jakie? poprawki, w salonach cz?sto oferowane gratis. I tu tak?e nale?y spisa? wszelkie szczegó?y, kwoty i terminy na formularzu zamówienia. Warto te? zainteresowa? si? czy salon przyjmie ewentualnie potem naszš sukni? w komis, co jest cz?sto praktykowane.

Suknia z komisu
Opcja bardzo ekonomiczna po prze?amaniu bariery psychicznej. Je?li nie b?dzie przeszkodš fakt posiadania u?ywanej sukni i znajdziemy odpowiedni model, to jest szansa ?e zdob?dziemy sukni? wartš np. 3 ty? z? za po?ow? ceny. Nale?y te? ustali? czy komis przyjmie jš potem od nas ponownie i odpowiednio to spisa?. Do tego musimy doliczy? koszt ewentualnych poprawek tj. oko?o 100-300 z? oraz zakup dodatków.

Suknia odkupiona z og?oszenia lub od znajomej
Tu brak jest wyboru, wi?c po prostu nabywamy okre?lonš sukni? je?li nam odpowiada, ale za to mo?emy mocno negocjowa? cen?. Nale?y tu doliczy? koszt ewentualnych poprawek, czyszczenia chemicznego i dodatków.

Suknia z wypo?yczalni
Wariant najta?szy, ale te? najbardziej k?opotliwy. Trudno jest znale?? odpowiednia dla siebie suknie, a jednocze?nie nie majšca widocznych oznak zu?ycia. Nale?y odpowiednio wcze?niej zarezerwowa? termin, ale ze ?wiadomo?ciš ?e do tego dnia suknia mo?e by? kilkakrotnie w u?yciu. Wi?c najlepiej na oko?o 3 tygodnie przed ?lubem sprawdzi? jej stan. Inny mankament to kaucja rz?du 50-1500 z?, która podlega zwrotowi, ale tylko wtedy kiedy oddajemy sukni? bez trwa?ych zniszcze?. W innym przypadku mo?e okaza? si?, ?e suknia kosztowa?a nas prawie jak nowa plus niepotrzebne nerwy. Ten wariant sprawdza si? najlepiej, kiedy planujemy jedynie niskobud?etowy ?lub i krótkie przyj?cie weselne bez ta?ców.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych