Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 11

Pokaz mody z sukniš ?lubnš w roli g?ównej

Pokaz mody z sukniš ?lubnš w roli g?ównej
Suknia ?lubna ma w sobie swoistš magi?. Jest marzeniem prawie ka?dej ma?ej dziewczynki. I chocia? potem w ?yciu ró?nie bywa i nie ka?da z nas jš zak?ada, to przechodzšc ko?o salonu ?lubnego zawsze z zaciekawieniem oglšdamy wystawione modele sukien i zastanawiamy si? jak wyglšda?yby na nas.

Cho? na przestrzeni lat moda si? zmieni?a, a nasze ma??e?stwo mog?o si? rozpa?? to i tak z sentymentem wspominamy naszš  ?lubnš sukni?. Kiedy gdzie? obok nas odbywa si? jaki? ?lub, to pierwszš rzeczš jakiej szukamy wzrokiem jest panna m?oda i jej kreacja. Nie bez powodu te? na wielu pokazach mody s?awnych i mniej s?awnych projektantów to ona jest w?a?nie gwo?dziem programu, to na niš czeka widownia i reporterzy. W niej projektant zwykle wysy?a na wybieg swojš najlepszš modelk? i razem z niš wychodzi do ko?cowego uk?onu. Suknia ?lubna gra zawsze g?ównš rol?. Dlatego te?, kiedy planujemy ?lub, jest najwa?niejszš rzeczš do wybrania. Do sukni potem dobieramy dodatki, fryzur?, makija?. Nawet pan m?ody, zgodnie z obowišzujšcymi od d?u?szego czasu trendami, powinien do stylu i koloru sukni ?lubnej swojej ukochanej, dopasowa? swój strój weselny. A wybór sukni to rzecz nie?atwa. Musi by? wymarzona i pi?kna, ale tak?e dopasowana do rodzaju figury i urody kobiety. Dlatego modne i popularne ostatnio sš salony mody ?lubnej, gdzie oprócz gotowych sukien, mo?na zamówi? inne modele lub uszy? na zamówienie model wybrany z katalogu. Takie salony cz?sto ?wiadczš dodatkowe us?ugi w zakresie stylizacji pani m?odej lub obojga przysz?ych  ma??onków. Wiadomo, ?e nie ka?dy zna si? na analizie kolorystycznej, typach figur i wreszcie, najnowszych trendach w modzie ?lubnej. Stylista pomo?e przej?? przez te m?ki. Us?uga co prawda jest dodatkowo p?atna, ale czego si? nie robi by g?ówna aktorka ?lubu wyglšda?a idealnie i ol?niewajšco. A taki stylista pomo?e nam dobra? nie tylko sukni? ale tak?e dodatki i fryzur?. Doradzi jakie pasujš kwiaty i bi?uteria. Po analizie kolorystycznej powie nam w jakich kolorach powinien by? makija?. A oprócz tego dopasuje pana m?odego do stroju przysz?ej ?ony.

Tak, tak, to nie jest ?art.
Je?li para ma wyglšda? dobrze, to towarzysz g?ównej aktorki musi si? do niej dopasowa?. Pan m?ody oczywi?cie te? jest wa?ny, w ko?cu to te? jego wa?ny dzie?. Niemniej jednak ani garnitur ani nawet wytworny frak nie majš w sobie tej magii.

To suknia ?lubna jest tu konfekcyjnš gwiazdš, na którš b?dš zwrócone wszystkie obiektywy aparatów, kamer i oczywi?cie oczy zaproszonych go?ci. A je?li mowa o go?ciach to obowišzuje ich kardynalna zasada, zw?aszcza panie. ?adna kreacja kobiety zaproszonej na ?lub nie mo?e przy?mi? urody sukni ?lubnej i odebra? jej tej roli. Wi?c je?li mamy niedawno kupionš sza?owš sukni? z jakiej? wielkiej gali czy balu, a b?dziemy go?ciem na czyim? ?lubie, to nie jest to strój w?a?ciwy na tš okazj?.


Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych