Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 10

Welon wciš? wa?ny

Welon wciš? wa?ny
Na poczštku by? welon. W czasach kiedy jeszcze strój ?lubny nie istnia? lub pó?niej, kiedy zarezerwowany by? dla najzamo?niejszych panien, welon by? ju? w powszechnym u?yciu. By? symbolem za?lubin, odznacza? pann? m?odš od innych kobiet w tym dniu. Poczštkowo, w czasach staro?ytnych szyty by? z kryjšcej tkaniny, co s?u?y?o poniekšd ukrywaniu do ko?ca urody panny m?odej, aby wybrany przez rodziców m?odzieniec nie uciek? pod jej wp?ywem. Jednak z doniesie? historycznych wynika, ?e dzi?ki temu zdarza?y si? zamiany panien, a przez to i omy?kowe ?luby. Wi?c welon zmieni? swe oblicze na pó?przejrzyste. By? wymownš cz??ciš stroju, bo okrywa? twarz pani m?odej i tylko ukochany po ceremonii móg? jako pierwszy jš ods?oni? i z?o?y? poca?unek. Dlatego te? welon przez d?ugie lata by? symbolem niewinno?ci panny oraz swoistego poddania przysz?emu m??owi. Kiedy czasy si? zmieni?y a m?odzi dobierali si? ju? w pary wed?ug w?asnego uznania, bez ingerencji rodziców, welon nadal tkwi? na g?owach przysz?ych ?on. Jego brak wywo?ywa? niesmak i plotki w?cibskich ciotek. By? niezb?dnym akcesorium w czasie oczepin, z?apany przez którš? z goszczšcych na weselu panien mia? jej zwiastowa? szybkie zamš?pój?cie.

Wtedy te? welon by? zwykle du?š ilo?ciš, suto zmarszczonego tiulu upi?tego na koku. By? zawsze g?adki, a jego jedynš ozdobš by? zazwyczaj stroik na którym by? upinany i montowany we w?osach.

Dzi? welon nadal tkwi na posterunku, jednak jego znaczenie troch? si? zdewaluowa?o, a oblicze zmieni?o. Obecnie welon nie jest konieczno?ciš i wiele pa? w z niego rezygnuje, zw?aszcza od kiedy do kanonu mody ?lubnej wesz?y proste i nowoczesne suknie. Cz?sto jest zast?powany diademem lub po prostu efektownš fryzurš. Zmieni?y si? te? relacje mi?dzyludzkie i mentalno??, dzi? ju? coraz rzadziej ?ona poddaje si? woli m??a a wi?cej jest zwišzków na zasadach partnerstwa. Wi?c i welon straci? dawnš symbolik?. Nie zmienia to jednak faktu, ?e wciš? jest znakiem rozpoznawczym ?lubów, a dodatkowo stanowi cz?sto pi?kny dodatek do sukni. A to dlatego, ?e jego wyglšd uleg? ogromnym zmianom. Dzisiejsze welony ozdabiane sš pi?knymi haftami, które albo zajmujš ca?š powierzchni? albo jedynie brzegi materia?u.

Bardzo efektownie prezentujš si? welony z naszytymi drobniutkimi diamencikami, obszyte po brzegach jedynie dyskretnš po?yskliwš nitkš. Stosuje si? tak?e welony g?adkie, obszyte at?asowš lamówkš, ale za to z?o?one z trzech warstw o ró?nej d?ugo?ci. Zmieni?y si? te? materia?y, z których powstajš welony. Tiul jest lepszej jako?ci, a zamiast niego cz?sto u?yty zostaje szyfonowy woal. Mo?liwo?ci jest wiele, welon mo?e by? zako?czony prosto lub na pó?okršg?o, mo?e opada? kaskadowo na plecy, a w przypadkach bardziej ekstrawaganckich mo?e by? ca?kiem asymetryczny bšd? tworzy? na g?owie nieregularnš form?. w takich przypadkach stosuje si? te? cz?sto welony kolorowe, korespondujšce z barwami u?ytymi na sukni.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych