Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 10

Savoir-vivre ubioru na ?lub

Savoir-vivre ubioru na ?lub

Jest w ?yciu wiele okazji do wystšpienia na balu lub innej gali. Wiadomo, ?e wtedy nale?y wyglšda? elegancko, wytwornie no i oczywi?cie efektownie. Na takich okazjach zwykle panie prze?cigajš si? w pomys?ach na wystylizowanie swojego wyglšdu, tak aby czu? si? dobrze i pewnie, ale tak?e aby przykuwa? spojrzenia innych. Wtedy wszystkie chwyty sš dozwolone.

Jest jednak okazja gdzie prze?ciganie si? w efektownych kreacjach jest uznawane za wielkš gaf? i afront wobec gospodarzy. Mowa tu oczywi?cie o ?lubie. Aby uniknš? niezr?cznych sytuacji go?cie weselni powinni wiedzie? o kilku regu?ach. ?adna z pa? nie powinna mie? na sobie bia?ej sukni, a idšc dalej nie powinna mie? po prostu sukni w kolorze kreacji pani m?odej. W ogólnym uj?ciu go?cie powinni by? ubrani skromniej ni? pa?stwo m?odzi. Nie do przyj?cia jest widok kiedy m??czyzna b?dšcy go?ciem przychodzi we fraku czy smokingu, bo niedawno sam bra? ?lub. To samo dotyczy pa? goszczšcych na weselu. Istniejš tak?e zasady rzšdzšce konwencjš strojów rodziców pa?stwa m?odych oraz druhny i dru?by. Matki pa?stwa m?odych nie mogš by? ubrane na czarno. Je?li panna m?oda wystšpi w krótkiej i skromnej sukni to druhna oraz matka pana m?odego nie mogš wystšpi? w d?ugich balowych kreacjach i odwrotnie. Dru?ba oraz ojciec panny m?odej powinni tak?e dopasowa? i stonowa? swoje stroje pod kštem wyglšdu pana m?odego. Gafš b?dzie je?li który? z tych panów wystšpi w strojnym surducie a pan m?ody prostym, skromnym garniturze. Poza tym panowie powinni zastosowa? si? do panujšcych zasad doboru stroju do pory dnia i roku. Orszak druhen i dru?bów, tak?e poza ?wiadkami, powinien by? dopasowany jakim? akcentem do pa?stwa m?odych. U nas rzadko praktykuje si? jednakowe stroje, ale mo?na to zastšpi? na przyk?ad jednakowymi akcentami kwiatowymi w r?kach pa? i butonierkach panów.

Najwa?niejszš jednak kwestiš jest wizualne, wzajemne dopasowanie strojów pa?stwa m?odych. Przede wszystkim wa?ny jest styl w jakim chcš wystšpi? w dniu ?lubu. Je?li panna m?oda b?dzie ubrana w prosty i skromny sposób, to pan m?ody nie mo?e wystšpi? w wytwornym surducie czy fraku oraz dodatkach. I odwrotnie je?li kobieta ma by? ubrana w strojnš barokowš kreacj? to przysz?y mš? musi jej dorówna? swoim strojem. Na koniec kilka zasad podstawowych. Je?li kobieta planuje sukni? w kolorze ecru, to pan m?ody nie mo?e ubra? ?nie?nobia?ej koszuli. To spowoduje wra?enie jakoby pani m?oda mia?a na sobie przybrudzonš odzie?. W przypadku bia?ej sukni ?lubnej odpada bia?y lub kremowy garnitur dla pana m?odego, cho?by to by? nawet ?rodek upalnego lata. Zasadniczo wytworny i super strojny ubiór przewidziany jest na godziny wieczorne, wi?c je?li ?lub odbywa si? o innej porze dnia, to dobrane stroje muszš mie? skromniejszy charakter. Dobrze widziane sš te? nawišzania kolorystyczne pomi?dzy obojgiem, co mo?e by? widoczne w dodatkach lub po prostu kwiatach.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych