Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 12

Z welonem czy bez?

Z welonem czy bez?

Historia welonu ?lubnego si?ga Staro?ytno?ci jednak?e wtedy nie mia? funkcji estetycznej a praktycznš. By? z tkanin zupe?nie nieprze?roczystych, tak, aby zas?ania? urod? panny m?odej. W tamtych czasach to rodzice wybierali córce przysz?ego m??a, a on sam nie widzia? wybranki przed ?lubem. Aby wi?c zapobiec ewentualnej ucieczce pana m?odego, dziewczyn? zas?aniano tkaninš. W literaturze historycznej mo?na znale?? doniesienia jakoby dzi?ki temu mia?y miejsce podmiany wcze?niej wybranych oblubienic. I podobno to by?o powodem wprowadzenia welonów z przejrzystych tkanin.

Od tamtej pory welon, tak mocno wpisany w tradycj? ?lubnš mia? bardziej symboliczne znaczenie. Oznacza? podporzšdkowanie przysz?emu m??owi. To on po ceremonii podnosi? welon i sk?ada? pierwszy poca?unek. Obecnie ta symbolika ju? przebrzmia?a jednak nadal jest znakiem wyró?niajšcym pann? m?odš, pomimo, ?e coraz rzadziej jest wybierany na ozdob? kobiecej g?owy. Wiele pa? rezygnuje z welonu a ozdobš ?lubnej g?owy jest jedynie skromny stroik. Cz?sto ozdobš jest jeden lub kilka kwiatów wpi?tych we w?osy i nawišzujšcych do bukietu ?lubnego. A w przypadku upodobania do prostoty panna m?oda nie ozdabia g?owy niczym poza starannie dobranš i eleganckš fryzurš.

Jednak?e sš nadal suknie, które bez welonu wydajš si? jakby niepe?ne (np. takie w barokowym, dworskim stylu). Sš wreszcie panie, dla których nadal welon jest nieroz?šcznym elementem kreacji ?lubnej oraz znakiem odró?niajšcym paniš m?odš od innych kobiet na weselu, a sam ?lub od innych imprez. Dlatego te? salony mody ?lubnej nadal majš w swojej ofercie welony w ró?nych rodzajach, a w razie innych wymaga? klientki, szyjš je na zamówienie. Welon oczywi?cie ma wiele postaci. Czasem mo?na jeszcze zobaczy? uroczy widok panny m?odej z d?ugim trenem, niesionym na ko?cu przez dwa maluchy. Ale to ju? nale?y do rzadko?ci.

Preferowane sš welony z?o?one z kilku warstw o ró?nej d?ugo?ci, gdzie najd?u?sza nie si?ga dalej ni? do pasa lub niewielkie si?gajšce zaledwie do ramion. Zwykle taki welon zaczyna si? stroikiem gotowym do upi?cia na koku. Je?li suknia jest prosta to daje to wi?ksze mo?liwo?ci w doborze welonu ozdobionego strojnym haftem lub naszytymi koralikami bšd? kryszta?kami. Je?li natomiast suknia sama w sobie jest strojna to wskazane jest u?ycie welonu g?adkiego. Przy obecnych mo?liwo?ciach salonów mody ?lubnej mo?na koncepcj? doboru welonu zrealizowa? nawet po zakupie sukni bez niego. Szeroka gama dost?pnych materia?ów pozwala na dobranie w?a?ciwego i ozdobienie go nawet w ostatniej chwili. Czasem te? salony, przy zakupie kosztownej kreacji proponujš welon jako gratis.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych